Orgazm rehberi,

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 31 Mart 2013 1:34:00

Model Açıklaması

Orgazm rehberi,.

Orgazm Sozliigii, orgazm dilini anlamak ve ki§isel cinsel hazzinizi geli§tirmek iizere piktiginiz bu yolda size rehberlik edecektir. Bu daha once ogrenme $ansi buldugunuz lisanlara benzemez. Bu lisan size akliniza daha once gelmemi§ fikirler veya iizerine dii§iineceginiz (veya deneyeceginiz) cinsel bir-le§meler sunacak. Eger cinsel ili§ki sizin igin yeni bir §eyse, du§iinme bi^iminizi degi§tirmeyi ve bu deneyimin ba$ka bir tarafindan zevk almayi deneyin. Bunun kar§iliginda yepyeni bir orgazmla kutsanacaksmiz.

ispanyolca gibi bir dil ogrenirken, bir kelimeyi anlayinca-ya kadar defalarca tekrar ederiz. Oyleyse seks dili, deneyimi ve en onemlisi orgazmlardan niye farklisini bekliyoruz ki?

Muhtemelen daha once bir ii^lii fantezisi kurmu§sunuzdur kafanizda. Unutmamaniz gereken §ey §udur ki ho§unuza gide-cek ilk deneyiminizi ya§ayana dek ba§imzdan on naho§ tecrii-

Orgazm Rehberi

be ge^ebilir. Hayalinizdeki ugliiyii bulmaksa bir ba§ka on de-neyim daha ya§amanizi gerektirebilir. Sonra ne yapacaksiniz? Bunun gibi ba$ka bir fanteziniz olsun ister misiniz?

Antilla, ya§anilan her deneyime degdigini ve her ko§ulda ara§tirmanin siirmesi gerektigini dii§uniir. Buna sonuna kadar katiliyorum. Her birey bu ^ali^maya katilabilir. Orgazmlan ke§fetmenin tek yolu ‘gergeklik ara^tirmasi’dir. Hayatta geri kalan her §ey gibi, nasil olabilecegini tahmin edebiliriz ancak kendimiz adina bu konuyla ilgili bir tecriibe edinene dek tam olarak ne oldugunu anlayamayiz. Bir uzman olmak demek herkesten daha fazla deneyime sahip olmak demektir.

Daha fazla ilerlemeden once, size konu§tugumuz bu §eyle-ri bir ‘test etme’ §ansi vermenin dnemli oldugunu dii§uniiyo-rum. Kiigiik bir ‘gergek ara§tirma’ yapmanizi ve ardindan bu deneyimi tanimlamak i<?in du§iinmenizi istiyorum sizden. Boylece, bu kitap boyunca tanimladigimiz orgazmlari anlama-niz daha kolay olacak.

Test:

Bir daha seks yaparken, partnerinizin kulagina normalde soylemeyeceginiz kaba pomografik kelimeler fisildayin. Normal seks ko$ullarinizda ba$imza if aqacak tiirden kelimeler seqtiginizden emin olun. Yeni bir dil ogreniyormuf da pratik yapiyormufsunuz gibiyapin. Ba$lamadan once §unu tamamen kafamza sokun ki bu gorev size kendinizi garip hissettirecek-tir ve korkmak normaIdir. Sonuqlar siirpriz veya kahkaha do-lu ya da ikisi birden olabilir. Partneriniz, size nicelik aqisin-dan unutulmayacak bir orgazm ya^atacak turn zamanlarin en

qabuk bo$almasim da ya$ayabilir. Bu ‘ilk deneyim ‘inizin so-nuqlarim bir giinliige veya deftere yazin.

Bu kadar zor muydu yani? Sadece birkag kelimeydi iiste-sinden gelmeye kalki§tiginiz. $imdi yine kelimeleri kullana-rak ortaya <;ikan orgazm tipini tanimlamaya gallon. Size veya kar§inizdakine ya§attigi bir yan etki olduysa bunlari da not edin ama bunlann iizerinde uzun uzadiya durmayin. Eger so-nuQ ‘Orgazm Yok’ §eklinde ve histerik bir kahkahayla sonu?-landiysa, “sert kami§inin a§k yuvamda gidip gelmesine bayili-yorum” kelimelerini fisildamanizin dogrudan sonucu olarak meydana gelen bu vakaya hala bir isim verebilirsiniz. $unun gibi bir §ey yazabilirsiniz:

HISTERIK YOK GAZM

Olayin iizerinden saatler gelmesine ragmen bitmek bilme-yen histerik bir giilme kriziyle sonu^lanan, partnerime ayip kelimeler soyleyerek bir orgazm deneyimi ya$amaya <?ali§-makla ilgili ilk tecriibemin sonucu.

ilgili davrani§lar, sonu^lar veya gevresel faktorlerle ilgili daha fazla dii§iinebilmemizi saglasin diye kadin ve erkek igin “yan etkiler” var ise yazmayi higbir zaman ihmal etmiyoruz.

Ornegin:

Erkek i?in Yan Etkiler: Kullandigi kelimeleri geli§tirme-si igin ikna edici bir konu§ma yapilmaz veya konuyla ilgili in-ce aynntilar anlatilmazsa, kadin bunu bir daha denemeyebilir.

Kadin i^in Yan Etkiler: Dii$tugiinuz durumdan dolayi kendinizi aptal hissetmeniz yiiziinden attiginiz kahkahalanniz

Orgazm Rehberi

19m kendinize sinirlenebilirsiniz.

Kendinizi aptal hissettiyseniz, giiliin ge<;in. Ba$ka bir sefer yeniden deneyebilirsiniz. Nasil daha ba§anli olabileceginizi du$iiniin. Belki de soyleyeceklerinizi onceden bir yere yazma-li ve once telefonda tecriibe etmeniz daha iyi olabilir.

Don Islatan Telefon Seksi

Erkek arkada§inizla ya§adigmiz “ilk” telefon seksine ona-yak olmanin verdigi i^sel haz sayesinde ortaya Qikan ve hay-ret verici bir §ekilde donunuzu sinlsiklam yapan orgazm. Or-gazmin yogunlugu bulundugunuz yere gore degi§ir.

Erkek i^in Yan Etkiler: i§yerinde ya§anan bir ereksiyon.

Kadin i^in Yan Etkiler: Telefon seksini yanli§ ki§iyle yapmanin ardindan kalici ses kaybi ya§anabilir.

Aferin. Ogrenmeye ba§liyorsunuz. Cesaretiniz kinlmasin. Unutmayin, arzuladiginiz orgazma ula§mak i?in ba§ka on deneyim daha ya§amaniz gerekebilir.

İlan ID: 915158111829ade

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.